>

Bericht naar aanleiding van stemming 13 november 2014

Verslag stemming d.d. 13 november 2014 inzake mandaat van het gevoerde beleid bestuur afdeling 12 “De Kuststrook”

Met een grote meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen ( 471 stemmen voor en 201 tegen) van afdeling 12 “De Kuststrook” wordt het gevoerde beleid van bestuur afdeling 12 “De Kuststrook” gesteund. Dit is een startpunt met het doel om de westelijke vlieglijn in samenwerking met de afdelingen 6 Noord-Holland en afdeling 1 Zeeland sterker te maken. Vanuit de samenspelen van Leiden, Rijnmond 2000 en Goeree zijn diverse verzoeken ontvangen om ook aan het geboden spel van de Kuststrook te mogen deelnemen. De samenspelen Rijnmond 2000 en Goeree hebben voorheen ook deel uitgemaakt van de Kuststrook. Volgens het rapport van de heer A. Coolen horen beide samenspelen gezien de ligging en sport en spel ook tot de westkant van afdeling 12 “De Kuststrook” thuis. Het uitgangspunt is om de huidige samenspelen zoveel mogelijk in stand te houden wegens een eerlijker spel voor de liefhebbers. Om een duidelijk beeld van onze structuur en vervoersorganisatie uiteen te zetten zullen informatieavonden georganiseerd worden. Tevens blijven wij met verenigingen die een andere zienswijze van sport en spel hebben in gesprek om tot een goede oplossing te komen. Het komen tot een sterke westelijke vlieglijn is vooruitlopend op het door de NPO nagestreefde doeleinde om Nederland in vlieglijnen in te delen.

Met vriendelijke groet,
Afdeling 12 “De Kuststrook”
Namens deze

George Kok
voorzitter

Rob Louwerens
Secretaris a.i.

Reactie

Beste leden en verenigingen van Afd. 12 “De Kuststrook”,

Weer zijn we geconfronteerd met een (niet ondertekend) schrijven van het Bestuur van Afd. 5 waarin zij stelt dat het Bestuur van Afd. 12 De Kuststrook leugens zou verkondigen.

Helaas moeten we voor de zoveelste keer constateren dat het Bestuur van Afd. 5 opnieuw de feiten verdraait.

Feit is dat alle verenigingen van de Afd. 12 “De Kuststrook” geruime tijd geleden hebben ingestemd met het plan op hoofdlijnen van de werkgroep 5 voor 12, waarin duidelijk vermeld staat hoe de vluchten gelost zouden moeten worden. Door Afd. 12 is dat plan in stemming gebracht. Door Afd. 5 is dat nooit gebeurd. Het Bestuur van Afd. 5 kwam toen al met hetzelfde verhaal dat zij nu dood leuk presenteert als het plan op hoofdlijnen van de Werkgroep 5 voor 12 maar dat wijkt op een aantal essentiele punten daarvan af.

Door te stellen dat wat Afd. 5 nu voorspiegelt hetzelfde is als het plan op hoofdlijnen van de werkgroep 5 voor 12, is niet alleen volstrekt onjuist, maar kan niet anders gezien worden als zelfs opzettelijk bedriegelijk.

Op de komende afdelingsvergadering zal het Bestuur van de Afd. 12 De Kuststrook toelichting geven op hetgeen de laatste weken is gebeurd en zullen gestelde vragen worden beantwoord.

Met vriendelijke groet,

Afdeling 12 “De Kuststrook”

R. Louwerens

secretaris

Correspondentie met NPO

Van: Monique Kok [mailto:moniquekok@casema.nl]
Verzonden: woensdag 15 oktober 2014 23:00
Aan: buwalda123@hotmail.com;
Onderwerp: Overleg afdeling 5 en NPO bestuur

Geachte heer Buwalda, beste Dirk,

Ik constateer dat de inhoud van jouw email van een ander karakter is dan wat dhr. F. Marinus (namens het NPO-bestuur moet ik aannemen) rondstuurde.
Neemt niet weg dat ik nogmaals uitleg wil geven aan het standpunt van het bestuur van Afd. 12 “De Kuststrook”.
Het Plan van Aanpak op hoofdlijnen van de werkgroep 5 voor 12 opgesteld door leden uit de Afd. 12 en uit Afd. 5 is voor ons uitgangspunt, met als hoofdpunten:

-vorming van Rayons West, Midden en Oost;

-de Rayons lossen de duiven apart op vluchten met een afstand tot ongeveer 450km onder verantwoordelijkheid van de afzonderlijke Rayonlossingscommissies (als Midden en Oost gezamenlijk willen lossen, kunnen ze daartoe besluiten);

-vluchten boven de 450km gaan gezamelijk los onder verantwoordelijkheid van een Afdelingslossingscommissie;

-het bestuur wordt gevormd door gekozenen uit de Rayons West, Midden en Oost, en wel 3 bestuurders per Rayon.

Dit voorstel is in de Afd. 12 “De Kuststrook” unaniem aangenomen als uitgangspunt voor een fusie met Afd. 5.
Dit voorstel is tot nu toe nooit in stemming gebracht in Afd. 5. Sterker nog, het is door het bestuur van Afd. 5 categorisch van de hand gewezen en vervangen door een stuk waarin staat, dat er van een fusie geen sprake kan zijn en dat de verenigingen van Afd. 12 zich kunnen aanmelden.
Daar heeft een meerderheid van de leden van Afd. 12 zich tegen uitgesproken. Dat een aantal leden van de Afd. 12 zich tegen dit meerderheidsbesluit is blijven verzetten en dat een aantal verenigingen te kennen hebben gegeven zich aan te willen sluiten bij Afd. 5, weerhoudt ons als Bestuur van Afd. 12 er niet van om te pleiten voor hetgeen de meerderheid van de leden van Afd. 12 wil. Tevens moet ook worden vermeld, dat er tenminste 1 vereniging is uit de Afd.5 die zich heeft aangemeld bij Afd. 12 en er zijn meerdere verenigingen uit Afd. 5 die te kennen geven naar de westkant te willen. Niet vergeten mag worden, dat de verenigingen van Rijnmond 2000 voor de mislukte samenvoeging van De Kuststrook bij Zuid-Holland ca. 15 jaar geleden deel ook uitmaakten van De Kuststrook.

Wij, als Bestuur van Afd. 12 hebben dit standpunt uitvoerig toegelicht op de bespreking met het NPO-Bestuur op dinsdag 26 augustus j.l.

Op 9 sept. j.l. heeft een gesprek plaatsgevonden tussen Afd. 12, Afd. 5 en het NPO-Bestuur. Daar zijn de standpunten over en weer uiteengezet.

De vertegenwoordigers van de Afd. 5 hebben toen toegezegd om te bezien in hoeverre er door Afd. 5 alsnog aan het Plan van Aanpak op hoofdlijnen van de werkgroep 5 voor 12 tegemoet gekomen kon worden. Dat zou schriftelijk worden gedaan en daarop kon door Afd. 12 weer schriftelijk worden gereageerd. Met deze beide zienswijzen als uitgangspunt zouden beide afdelingen en het NPO-Bestuur weer verder overleggen.

De zienswijze van Afd. 5 is inderdaad uitgebracht, maar is voor de Afd. 12 zeer teleurstellend.

Deze zienswijze van Afd. 5 is niet anders dan zij al hadden kenbaar gemaakt toe zijn het Plan van Aanpak op hoofdlijnen van de werkgroep 5 voor 12 ter zijden heeft gelegd.

Op de zienswijze van Afd. 5 is door het Bestuur van Afd. 12 afwijzend gereageerd. Dat is per email aan het NPO-bestuur en aan Afd. 5 meegedeeld. Door dhr. F. Marinus van het NPO-bureau is dit bericht niet doorgestuurd aan de bestuursleden van het NPO en toen de voorzitter van Afd. 12 daar achter kwam heeft hij dit alsnog persoonlijk gedaan.

De teleurstelling bij Afd. 12 werd op de vervolgbespreking op maandag 29 september j.l. bij de NPO nog groter, toen de voorzitter NPO opende met de constatering dat de zienswijze van Afd. 5 wel was binnengekomen maar dat zij niets hadden ontvangen van Afd. 12. hetgeen volstrekt onjuist is. Dat is door de voorzitter van Afd. 12 ook met kracht naar voren gebracht. De bespreking leverde verder niet veel nieuwe gezichtspunten op, anders dan dat de voorzitter van Afd. 5 binnen uiterlijk 2 weken contact zou opnemen met de voorzitter van Afd. 12 voor het plannen van verder overleg met de lossingscommissies en de vervoerscommissies van beide afdelingen. Dat contact is door de voorzitter van Afd. 5 tot op heden niet gelegd.

Het Bestuur van Afd. 12 is bereid tot overleg met Afd. 5, maar alleen op basis van het Plan van Aanpak op hoofdlijnen van de werkgroep 5 voor 12, zoals hierboven is uiteengezet.

Afd. 5 heeft dat telkens afgewezen. Dan houdt het voor ons op.

Het Bestuur van Afd. 12 heeft vervolgens de verenigingen op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen en ook aangegeven, dat zij verkennende besprekingen heeft gevoerd met andere afdelingen om te komen tot intensieve samenwerkingen. Daarop is een schrijven verschenen van dhr. F. Marinus (NPO-bureau), waarin naar onze mening een zeer eenzijdig en vooringenomen standpunt blijkt. Wij moeten aannemen, dat dit vooringenomen standpunt dus kennelijk ook het standpunt van het NPO-Bestuur betreft.

Ik hoop, dat met de email die je woensdag 15 okt. ‘s-middags stuurde de brief van dhr. F. Marinus daarmee intrekt.

Het mag duidelijk zijn, dat het Bestuur van Afd.12 zich vrij voelt om verkennende besprekingen te voeren over samenwerking, eventueel leidend tot fusie, met welke andere afdeling dan ook. Als dit maar gebeurt op basis van gelijkwaardigheid en gelijkgestemde belangen. Het mag duidelijk zijn, dat dit Afd. 6 Noord-Holland betreft.

De Kuststrook en afd. 6 Noord-Holland zijn afdelingen, die onder volkomen dezelfde omstandigheden verkeren.

Ze zijn wat betreft leden vrijwel even groot. Aan de westkant ligt de Noordzee. Het vlieggebied is smal. Ideaal voor vervoer omdat men alle vluchten dan gelijktijdig kunt lossen.

Op termijn zou Zeeland erbij kunnen aansluiten.

Wij gaan ervan uit, dat het NPO-Bestuur deze ontwikkelingen objectief en gelijkwaardig beoordeelt aan welk ander overleg tussen afdelingen die tot samenwerking en mogelijk fusie kunnen leiden.

Op vrijdag 24 oktober a.s. houdt de Afd. 12 haar najaarsvergadering. Op die vergadering wordt de situatie aan de vertegenwoordigers van de verenigingen van Afd. 12 uiteengezet.

Het ligt in de bedoeling om daarna op een algemene ledenvergadering in de 2e of 3e week van november a.s. een stemming te houden over het beleid dat door het Bestuur van Afd. 12 is gevoerd.

Ik ga ervan uit, dat het NPO-Bestuur het geduld kan en wil opbrengen om het democratisch proces in de Afdeling 12 “De Kuststrook” ordelijk te laten verlopen.

Wij zitten er ten slotte op basis van een verkozen mandaat. Dat kunnen de zelfbenoemde bestuurders van Afd. 5 voorlopig nog niet zeggen.

Met vriendelijke groet,

Afdeling 12 “De Kuststrook”

Namens deze
George Kok
voorzitter

From: D.Buwalda [mailto:buwalda123@hotmail.com]
Sent: woensdag 15 oktober 2014 15:52
To: kokaccountancy@casema.nl; Frans Bijlaard – CITG
Beste George,

Ik heb contact gehad met de heer D v.d. Vrede. Afdeling 5 is tot een gesprek bereid mits afdeling 12 dezelfde intentie heeft n.l. te komen tot één afdeling in Zuid Holland met als uitgangspunt het plan van de commissie 5 voor 12 en de stukken die als onderwerp hebben gediend op de vergadering van 29 september met bestuur NPO en bestuur Afdeling 5. Mijn dringende advies is hierin mee te gaan. Wellicht is het wijs hiervoor een aantal personen uit jullie afdeling te benaderen die onbevooroordeeld tegenover de problematiek staan. Mocht het niet komen tot een verder overleg dan zal bestuur NPO afwachten wat de resultaten zijn van het overleg met jullie leden op 24 oktober 2014.

Zoals ik je telefonisch heb laten weten liggen er nog altijd een zestal verzoeken bij bestuur NPO van verenigingen die over willen naar afdeling 5. Direct na 24 oktober zal bestuur NPO zich opnieuw gaan verdiepen in de onderhavige verzoeken. Je weet dat er regelgeving is inzake overgangen van individuele leden en verenigingen. Als bestuur zullen we ons houden aan de vastgestelde regelgeving n.l. zijn beide afdelingen het eens dan is overgang mogelijk, is één van beide afdelingen het niet eens dan is overgang niet mogelijk. In het laatste geval kan bestuur NPO dispensatie verlenen om alsnog de vereningen over te laten gaan naar een andere afdeling.

Met vriendelijke groet,

Dirk Buwalda, voorzitter NPO

Berichten voorzitter

Zie de bijlagen

Besprekingsverslag bijeenkomsten Landjuweel 38 te Veenendaal 300914

Reactie berichtgeving NPO bestuur 10 oktober 2014 111014

Kampioensboeken

Op zaterdag 4 oktober zijn de kampioenschap boeken af te halen bij PV Samen Sterk te Wateringen.

Ook de papieren prestatie overzichten zijn die dag tussen 16.00 en 18.00 uur beschikbaar voor alle spelende leden (per vereniging gebundeld).