Reactie op tussenvonnis

Naar aanleiding van het verslag dat het Bestuur van Afdeling 5 d.d. 25 februari 2015 heeft gegeven van de bemiddelingspoging van het T&G-college, die gehouden is op 23 februari jl., het volgende.

Tijdens deze besloten bijeenkomst heeft het bestuur van Afdeling 5 geen enkele positieve bijdrage geleverd aan het vinden van een oplossing om Afdeling 12 “De Kuststrook” en Afdeling 5 dichter bij een Zuid-Holland te brengen.

In dit verslag geeft het Bestuur van Afdeling 5 een zeer tendentieus beeld van wat daar besproken is. En opnieuw geeft Afdeling 5 willens en wetens een verkeerde interpretatie van de op 4 december 2014 gesloten overeenkomst tussen afdeling 12, afdeling 5 en de NPO. Dit is volstrekt onaanvaardbaar en zeer verwerpelijk.

Wij raden u aan om het verslag dat Afdeling 12 “De Kuststrook” van deze bemiddelingspoging via de website heeft gegeven, aandachtig te lezen.

Dan bent u juist en correct geïnformeerd.  

Met vriendelijke groet,

Afdeling 12 “De Kuststrook”

namens het bestuur

 

George Kok, voorzitter

Rob Louwerens, secretaris

Robin Emmerik, penningmeester

Uitkomst bespreking n.a.v. tussenvonnis

Beste sportvrienden,

 

Op maandag 23 februari jl. heeft, op grond van het tussenvonnis van het Tucht- en Geschillencollege, een bemiddelingspoging plaatsgevonden tussen Afdeling 12 “De Kuststrook” en Afdeling 5 Zuid-Holland onder leiding van de voorzitter van het T&G- college de heer Fidder.

 

De heer Fidder opende de bespreking met aan alle deelnemers te vragen wat zij van deze bespreking verwachten en wat de intenties zijn.

 

Alle deelnemende bestuurders van Afdeling 12 en van Afdeling 5 zeggen te streven naar een Zuid-Holland. Maar zowel Afdeling 12 en Afdeling 5 hebben de voor hun geldende redenen om aan de eenwording randvoorwaarden te stellen.

 

Beide besturen hebben aangegeven, dat zij al veel concessies hebben gedaan om een Zuid-Holland te worden, maar een aspect blijft beide afdelingen gescheiden te houden, nl. de wens van Afdeling 12 “De Kuststrook” om de duiven van de west-strook in een nieuw Zuid-Holland op de midfond vluchten tot een afstand van ongeveer 400 km apart te lossen. De bestuurders van Afdeling 12 zijn zelfs bereid om de afstand van 400 km ter discussie te stellen.

In de uitwerking van het fusieplan, dat destijds door de heer C. Epping is opgesteld, schrijft hij dat het goed mogelijk is om de duiven van de west-strook op de midfond apart te lossen, mits naar dezelfde losplaats wordt gegaan en niet met halfvolle wagens gereden gaat worden. Dat is een alleszins redelijke voorwaarde waar De Kuststrook best aan wil voldoen en het bestuur van Afdeling 12 is bereid om op basis van cijfers over aantallen ingekorfde duiven op de midfond, een afstand te bepalen tot waar we “gegarandeerd” met volle wagens naar toe kunnen rijden.

 

Helaas blijft het bestuur van afdeling 5 dit voorstel afwijzen. Als reden wordt aangegeven, dat de midfondvluchten “op coördinaat” vervlogen worden.

 

Ook een laatste voorstel van Afdeling 12 om bijv. de vitesse vluchten, die per samenspel vervlogen worden (die gaan nl. wel apart per strook los), uit te bereiden met een aantal van de “korte” midfond vluchten en dan de wat verdere midfond vluchten aan te vullen met een aantal korte fondvluchten (die kunnen dan voor Zuid-Holland gelijk los), werd door de bestuurders van afdeling 5 volstrekt afgewezen.

 

De bemiddelingspoging van het T&G-college is daarmee helaas mislukt, tot grote spijt van de voorzitter de heer Fidder.

Het wachten is nu op de uitspraak van het T&G-college op de door Afdeling 12 voorgelegde verzoeken.

Wij hopen dat die uitspraak gezien het tijdspad naar het seizoen toe spoedig volgt.

 

Intussen gaat het bestuur van Afdeling 12 “De Kuststrook” verder met de voorbereidingen van het vliegseizoen 2015.

 

Daartoe zal spoedig een uitnodiging uitgaan naar de verenigingen voor de voorjaarsvergadering.

 

 

Met vriendelijke sportgroeten,

Afdeling 12 “De Kuststrook”

namens het bestuur

 

George Kok, voorzitter

Rob Louwerens, secretaris

Robin Emmerik, penningmeester

Vluchtprogramma 2015

Vluchtprogramma-2015 c

Tussenvonnis

Beste sportvrienden,

 

Op donderdag 12 februari jl. heeft er een openbare zitting plaatsgehad van het Tucht- en Geschillencollege waar het geschil is behandeld dat Afdeling 12 “De Kuststrook” aanhangig heeft gemaakt tegen Afdeling 5 Zuid-Holland en de NPO.

Tegen Afdeling 5 zijn onze bezwaren, dat zij in haar gedrag en uitingen niet handelt in overeenstemming met de overeenkomst van 4 december 2014. Tegen de NPO hebben wij het bezwaar dat zij tegen het gedrag en de uitingen van Afdeling 5 geen actie ondernemen.

 

Op de zitting van het T&G-college op 12 februari jl. hebben wij ons standpunt nader toegelicht. Ook de NPO heeft haar verweer daarop gegeven. Afdeling 5 werd op deze zitting niet vertegenwoordigd.

 

De voorzitter van het T&G-college trachtte nog eens goed uitgelegd te krijgen waar het probleem er nu eigenlijk in zit, dat de beide afdelingen niet tot een eenheid in Zuid-Holland kunnen komen.

 

Wij hebben ons standpunt in deze kwestie aan het T&G-college uitgelegd. Naast een aantal organisatorische punten waar verschil van mening over bestaat, is het voornaamste punt gelegen in de eis van Afdeling 12 “De Kuststrook” om als er een Afdeling Zuid-Holland wordt gevormd met concoursstroken West, Midden en Oost, dat de vluchten tot en met 400 km apart van elkaar worden gelost. Een en dezelfde losplaats kan wel maar niet tegelijkertijd los.

Afdeling 5 heeft dit altijd afgewezen. Hun standpunt is, dat de vluchten waarvoor de duiven op vrijdagavond worden opgehaald, op zaterdag afzonderlijk kunnen worden gelost. De vluchten waarvoor de duiven op donderdag worden opgehaald gaan tegelijk los.

 

In het tussenvonnis dat het T&G-college heeft uitgebracht op de zittingsavond van 12 februari jl. schrijft zij voor, dat er een laatste uiterste poging moet worden gedaan door beide afdelingen om tot elkaar te komen.

 

Daartoe is op maandag 23 februari a.s. een besloten zitting gepland.

 

Wij zullen u na afloop van die zitting zo spoedig mogelijk informeren.

 

Met vriendelijke sportgroeten,

Afdeling 12 “De Kuststrook”

namens het bestuur

 

George Kok, voorzitter 

Rob Louwerens, secretaris

Robin Emmerik, penningmeester

DE KUSTSTROOK en de PVO VOORBEREID OP HET VLIEGSEIZOEN 2015

 

 

Beste Sportvrienden van Afdeling 12 “De Kuststrook”,

 

Inmiddels is het concept vliegprogramma 2015 naar de secretarissen van de verenigingen gemaild, die het hopelijk ook spoedig naar u doorsturen. Het zal ook spoedig op onze website verschijnen.

 

Wat het vervoer van onze duiven betreft, de Apk-keuringen van de trailers vindt nu plaats, zodat deze klaar staan voor het vliegseizoen.

 

Om de kosten voor het vervoer ook dit jaar in de hand te houden hebben we wederom samenwerking gezocht met Afdeling 6 Noord-Holland. Voor de duidelijkheid nogmaals vermeld dat het hier om vervoeren van de duiven gaat en niet om concoursen. Nadere informatie volgt op de voorjaarsvergadering.

 

Op donderdag 12 februari a.s. wordt door het Tucht- en geschillencollege van de NPO zitting gehouden aangaande de door onze afdeling aangespannen tucht- en geschillenzaak. Wij houden u z.s.m. over het verdere verloop van deze zaak op de hoogte.

 

Met vriendelijke groet,

Afdeling 12 “De Kuststrook”

namens het bestuur

 

George Kok, voorzitter

Rob Louwerens, secretaris

Robin Emmerik, penningmeester