Correspondentie met NPO

Van: Monique Kok [mailto:moniquekok@casema.nl]
Verzonden: woensdag 15 oktober 2014 23:00
Aan: buwalda123@hotmail.com;
Onderwerp: Overleg afdeling 5 en NPO bestuur

Geachte heer Buwalda, beste Dirk,

Ik constateer dat de inhoud van jouw email van een ander karakter is dan wat dhr. F. Marinus (namens het NPO-bestuur moet ik aannemen) rondstuurde.
Neemt niet weg dat ik nogmaals uitleg wil geven aan het standpunt van het bestuur van Afd. 12 “De Kuststrook”.
Het Plan van Aanpak op hoofdlijnen van de werkgroep 5 voor 12 opgesteld door leden uit de Afd. 12 en uit Afd. 5 is voor ons uitgangspunt, met als hoofdpunten:

-vorming van Rayons West, Midden en Oost;

-de Rayons lossen de duiven apart op vluchten met een afstand tot ongeveer 450km onder verantwoordelijkheid van de afzonderlijke Rayonlossingscommissies (als Midden en Oost gezamenlijk willen lossen, kunnen ze daartoe besluiten);

-vluchten boven de 450km gaan gezamelijk los onder verantwoordelijkheid van een Afdelingslossingscommissie;

-het bestuur wordt gevormd door gekozenen uit de Rayons West, Midden en Oost, en wel 3 bestuurders per Rayon.

Dit voorstel is in de Afd. 12 “De Kuststrook” unaniem aangenomen als uitgangspunt voor een fusie met Afd. 5.
Dit voorstel is tot nu toe nooit in stemming gebracht in Afd. 5. Sterker nog, het is door het bestuur van Afd. 5 categorisch van de hand gewezen en vervangen door een stuk waarin staat, dat er van een fusie geen sprake kan zijn en dat de verenigingen van Afd. 12 zich kunnen aanmelden.
Daar heeft een meerderheid van de leden van Afd. 12 zich tegen uitgesproken. Dat een aantal leden van de Afd. 12 zich tegen dit meerderheidsbesluit is blijven verzetten en dat een aantal verenigingen te kennen hebben gegeven zich aan te willen sluiten bij Afd. 5, weerhoudt ons als Bestuur van Afd. 12 er niet van om te pleiten voor hetgeen de meerderheid van de leden van Afd. 12 wil. Tevens moet ook worden vermeld, dat er tenminste 1 vereniging is uit de Afd.5 die zich heeft aangemeld bij Afd. 12 en er zijn meerdere verenigingen uit Afd. 5 die te kennen geven naar de westkant te willen. Niet vergeten mag worden, dat de verenigingen van Rijnmond 2000 voor de mislukte samenvoeging van De Kuststrook bij Zuid-Holland ca. 15 jaar geleden deel ook uitmaakten van De Kuststrook.

Wij, als Bestuur van Afd. 12 hebben dit standpunt uitvoerig toegelicht op de bespreking met het NPO-Bestuur op dinsdag 26 augustus j.l.

Op 9 sept. j.l. heeft een gesprek plaatsgevonden tussen Afd. 12, Afd. 5 en het NPO-Bestuur. Daar zijn de standpunten over en weer uiteengezet.

De vertegenwoordigers van de Afd. 5 hebben toen toegezegd om te bezien in hoeverre er door Afd. 5 alsnog aan het Plan van Aanpak op hoofdlijnen van de werkgroep 5 voor 12 tegemoet gekomen kon worden. Dat zou schriftelijk worden gedaan en daarop kon door Afd. 12 weer schriftelijk worden gereageerd. Met deze beide zienswijzen als uitgangspunt zouden beide afdelingen en het NPO-Bestuur weer verder overleggen.

De zienswijze van Afd. 5 is inderdaad uitgebracht, maar is voor de Afd. 12 zeer teleurstellend.

Deze zienswijze van Afd. 5 is niet anders dan zij al hadden kenbaar gemaakt toe zijn het Plan van Aanpak op hoofdlijnen van de werkgroep 5 voor 12 ter zijden heeft gelegd.

Op de zienswijze van Afd. 5 is door het Bestuur van Afd. 12 afwijzend gereageerd. Dat is per email aan het NPO-bestuur en aan Afd. 5 meegedeeld. Door dhr. F. Marinus van het NPO-bureau is dit bericht niet doorgestuurd aan de bestuursleden van het NPO en toen de voorzitter van Afd. 12 daar achter kwam heeft hij dit alsnog persoonlijk gedaan.

De teleurstelling bij Afd. 12 werd op de vervolgbespreking op maandag 29 september j.l. bij de NPO nog groter, toen de voorzitter NPO opende met de constatering dat de zienswijze van Afd. 5 wel was binnengekomen maar dat zij niets hadden ontvangen van Afd. 12. hetgeen volstrekt onjuist is. Dat is door de voorzitter van Afd. 12 ook met kracht naar voren gebracht. De bespreking leverde verder niet veel nieuwe gezichtspunten op, anders dan dat de voorzitter van Afd. 5 binnen uiterlijk 2 weken contact zou opnemen met de voorzitter van Afd. 12 voor het plannen van verder overleg met de lossingscommissies en de vervoerscommissies van beide afdelingen. Dat contact is door de voorzitter van Afd. 5 tot op heden niet gelegd.

Het Bestuur van Afd. 12 is bereid tot overleg met Afd. 5, maar alleen op basis van het Plan van Aanpak op hoofdlijnen van de werkgroep 5 voor 12, zoals hierboven is uiteengezet.

Afd. 5 heeft dat telkens afgewezen. Dan houdt het voor ons op.

Het Bestuur van Afd. 12 heeft vervolgens de verenigingen op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen en ook aangegeven, dat zij verkennende besprekingen heeft gevoerd met andere afdelingen om te komen tot intensieve samenwerkingen. Daarop is een schrijven verschenen van dhr. F. Marinus (NPO-bureau), waarin naar onze mening een zeer eenzijdig en vooringenomen standpunt blijkt. Wij moeten aannemen, dat dit vooringenomen standpunt dus kennelijk ook het standpunt van het NPO-Bestuur betreft.

Ik hoop, dat met de email die je woensdag 15 okt. ‘s-middags stuurde de brief van dhr. F. Marinus daarmee intrekt.

Het mag duidelijk zijn, dat het Bestuur van Afd.12 zich vrij voelt om verkennende besprekingen te voeren over samenwerking, eventueel leidend tot fusie, met welke andere afdeling dan ook. Als dit maar gebeurt op basis van gelijkwaardigheid en gelijkgestemde belangen. Het mag duidelijk zijn, dat dit Afd. 6 Noord-Holland betreft.

De Kuststrook en afd. 6 Noord-Holland zijn afdelingen, die onder volkomen dezelfde omstandigheden verkeren.

Ze zijn wat betreft leden vrijwel even groot. Aan de westkant ligt de Noordzee. Het vlieggebied is smal. Ideaal voor vervoer omdat men alle vluchten dan gelijktijdig kunt lossen.

Op termijn zou Zeeland erbij kunnen aansluiten.

Wij gaan ervan uit, dat het NPO-Bestuur deze ontwikkelingen objectief en gelijkwaardig beoordeelt aan welk ander overleg tussen afdelingen die tot samenwerking en mogelijk fusie kunnen leiden.

Op vrijdag 24 oktober a.s. houdt de Afd. 12 haar najaarsvergadering. Op die vergadering wordt de situatie aan de vertegenwoordigers van de verenigingen van Afd. 12 uiteengezet.

Het ligt in de bedoeling om daarna op een algemene ledenvergadering in de 2e of 3e week van november a.s. een stemming te houden over het beleid dat door het Bestuur van Afd. 12 is gevoerd.

Ik ga ervan uit, dat het NPO-Bestuur het geduld kan en wil opbrengen om het democratisch proces in de Afdeling 12 “De Kuststrook” ordelijk te laten verlopen.

Wij zitten er ten slotte op basis van een verkozen mandaat. Dat kunnen de zelfbenoemde bestuurders van Afd. 5 voorlopig nog niet zeggen.

Met vriendelijke groet,

Afdeling 12 “De Kuststrook”

Namens deze
George Kok
voorzitter

From: D.Buwalda [mailto:buwalda123@hotmail.com]
Sent: woensdag 15 oktober 2014 15:52
To: kokaccountancy@casema.nl; Frans Bijlaard – CITG
Beste George,

Ik heb contact gehad met de heer D v.d. Vrede. Afdeling 5 is tot een gesprek bereid mits afdeling 12 dezelfde intentie heeft n.l. te komen tot één afdeling in Zuid Holland met als uitgangspunt het plan van de commissie 5 voor 12 en de stukken die als onderwerp hebben gediend op de vergadering van 29 september met bestuur NPO en bestuur Afdeling 5. Mijn dringende advies is hierin mee te gaan. Wellicht is het wijs hiervoor een aantal personen uit jullie afdeling te benaderen die onbevooroordeeld tegenover de problematiek staan. Mocht het niet komen tot een verder overleg dan zal bestuur NPO afwachten wat de resultaten zijn van het overleg met jullie leden op 24 oktober 2014.

Zoals ik je telefonisch heb laten weten liggen er nog altijd een zestal verzoeken bij bestuur NPO van verenigingen die over willen naar afdeling 5. Direct na 24 oktober zal bestuur NPO zich opnieuw gaan verdiepen in de onderhavige verzoeken. Je weet dat er regelgeving is inzake overgangen van individuele leden en verenigingen. Als bestuur zullen we ons houden aan de vastgestelde regelgeving n.l. zijn beide afdelingen het eens dan is overgang mogelijk, is één van beide afdelingen het niet eens dan is overgang niet mogelijk. In het laatste geval kan bestuur NPO dispensatie verlenen om alsnog de vereningen over te laten gaan naar een andere afdeling.

Met vriendelijke groet,

Dirk Buwalda, voorzitter NPO

Berichten voorzitter

Zie de bijlagen

Besprekingsverslag bijeenkomsten Landjuweel 38 te Veenendaal 300914

Reactie berichtgeving NPO bestuur 10 oktober 2014 111014

Kampioensboeken

Op zaterdag 4 oktober zijn de kampioenschap boeken af te halen bij PV Samen Sterk te Wateringen.

Ook de papieren prestatie overzichten zijn die dag tussen 16.00 en 18.00 uur beschikbaar voor alle spelende leden (per vereniging gebundeld).

Kampioenschaps boeken

Hallo alle lezers.

Op zaterdag 4 oktober zijn de kampioenschap boeken af te halen bij PV Samen Sterk te Wateringen.

Ook de papieren prestatie overzichten zijn die dag tussen 16.00 en 18.00 uur beschikbaar voor alle spelende leden (per vereniging gebundeld).

 

Mvrgr, Jan sr

Duivenverkoop samenspel Den Haag/Westland huldiging 2014

Op 27 september 2014 zullen een aantal jonge duiven en bonnen verkocht om samenspel huldiging te bekostigen.
We hebben inmiddels een voorlopige lijst met schenkers en hopen dat er nog een aantal liefhebbers zich opgeven om een bon of duif te schenken.
Zonder uw steun als schenker (en koper) is het niet eenvoudig iets te organiseren!

De duiven zullen verkocht worden bij Gevleugelde Vrienden aan de Poel 60 in Poeldijk.
Aanvang verkoop 27 september 2014 om 1500 uur, de zaal is open vanaf 1400 uur.

De voorlopige lijst met schenkers:
Henk Gijzen;
van Vliet-Meurs;
Kester-Verhoef;
Ronald van Zijl;
P& T Kester
Wij willen 2 jonge duiven ter beschikking stellen voor de verkoop;

Grimbergen- Zuiderwijk;
Zuiderwijk-Toet
2 jongen uit 11-412 1e Nanteuil 2892 duiven
Gekoppeld aan 13-033 komt uit rechtstreekse Henk Gijzen uit 07-880
moeder van de 033 is zuster van 11-412;

Kees Lelieveld;
Ad de Maa
Jong ter plaatse;

Klaas van de Sande
Bon 2015;

Paul Groeneveld
Bon 2015;

Leo van Rijn;
Vd Hoeven Vis
Jonge duif 2014;

C Zonneveld en zn
Hierbij een toezegging voor een bon uit de NL 13- 1176466.
1e Den Haag Westland van Meaux en 2e in de Kuststrook, ook landelijk teletekst SBS6.
En 11e in de kuststrook van Roye en 1e in de Club.
Ouders zijn als late jongen gehaald en gelijk op de kweek gezet.
Vader is een broer van de Beute van Ted Franke ( zie blz 147 van het boek van GJ Beute)
Moeder is een dochter uit rechtstreekse K Minderhout duiven ook van Ted Franke
Stambomen van de ouders zal ik als kopie meenemen;

Spronsen / vdBerg;

Fred Dukker
Ik schenk in ieder geval een jong uit het koppel dat de 3e jd vlucht winnares opleverde;

Comb. Kruik- Maat;
Aad van Bergenhenegouwen;

Mocht u ook een duif of bon willen schenken,
Stuur een mail naar oscartoet@kabelfoon.nl of Barrymeurs@hotmail.com!

Tot de 27e!!