De Haagse/Westlandse hokkenshow

Beste sportvrienden,

De Haagse/Westlandse hokkenshow staat op de agenda voor aanstaande zaterdag 20 december 2014.
Zoals gebruikelijk zal deze worden georganiseerd door De Gevleugelde Vrienden te Poeldijk (Poel 60, 2685 LT).
Op de bovenverdieping van ons gebouw zullen de duiven tentoongesteld worden.

Keurmeesters
De keuring vindt plaats door 2 keurmeesters die lid zijn van de N.G.v.K., te weten de heer J. de Ridder uit Asperen en de heer M.R.A. Schalkwijk uit Everdingen.
De duiven kunnen gebracht worden op vrijdag 19 december a.s. van 20:30 tot 21:30 uur. Ook als u geen duiven komt brengen bent u van harte welkom op De Poel 60 te Poeldijk.

Tijdstippen
De show zal worden geopend op zaterdag 20 december a.s. vanaf 15:00 uur.Het uitkooien gebeurt vanaf +/-18.30 uur.

Tevens zal tijdens deze hokkenshow een bonnenverkoop plaats vinden voor een financiële injectie te geven aan de teletekstpagina van infothuis.

 

Bericht aan de NPO

Geachte heer Buwalda en overige NPO bestuursleden,

Wij raden het voornemen van bestuur afdeling 5 Zuid-Holland dringend af om de geplande bijeenkomst in het kader van overgang basisleden van afdeling 12 “De Kuststrook” doorgang te laten vinden. Indien het voorstel van de secretaris van afdeling 5 om zaterdag 13 december a.s. de overgang van leden afdeling 12 in een eventueel bijzijn van een medewerker van NPO bestuur en/of NPO bureau te laten plaatsvinden zijn de consequenties niet te overzien. Hierdoor zullen zoals eerder is aangegeven allerlei juridische en strafrechtelijke procedures door afdeling 12 worden opgestart, waarbij ook bestuur NPO een partij zal zijn. In de overeenkomst welke tot stand is gekomen in de bijeenkomst d.d. 4 december 2014 van Afdeling 5 en Afdeling 12 en bestuur NPO ten kantore van het NPO Bureau te Veenendaal is opgenomen, dat een vereniging overgang wordt verleend als alle leden schriftelijk hebben verklaard over te willen gaan naar afdeling 5 of afdeling 12. Uit het aantal ontvangen verontrustende reacties van leden blijkt, dat in de verenigingen Voorhout, Sassenheim, De Lier, de Snelvlieger,  Den Hoorn en Nootdorp/Pijnacker een aantal basisleden geen overgang naar afdeling 5 wensen, waardoor de desbetreffende vereniging lid blijft in het Unieke Werkgebied afdeling 12 “De Kuststrook”. Aan het bestuur van de NPO wordt vriendelijk doch dringend aangeraden om de afspraak over de vrije overgang van basis leden in te trekken en de dispensatieverzoeken niet ontvankelijk te verklaren op grond van het feit, dat het bestuur van afdeling 5 haar mondelinge afspraken gedaan op de vergadering d.d. 4 december 2014 ten kantore van de NPO( het niet ontvangen van een ondertekend Akkoordverklaring van afdeling 5 Zuid-Holland) niet nakomt. Door het ontbreken van de ondertekende schriftelijke verklaring door het bestuur van afdeling 5 welke voor 9 december 2014 door het NPO bureau ontvangen moest zijn ontbreekt een wilsovereenkomst tussen Afdeling 5 en afdeling 12. Hierdoor is er geen verbintenis cq. overeenkomst tot stand gekomen. Door het niet willen ondertekenen van de “Akkoordverklaring Afspraken” is sprake van een wanprestatie leidende tot een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Door de onrechtmatige daad (art. 6:162) is de overeenkomst niet tot standgekomen, waardoor dit als gevolg heeft dat geen basisleden en eventuele vereniging vrijelijk over kunnen gaan naar een andere afdeling. Het bestuur NPO en het NPO bureau zijn wegens het niet nakomen van de afspraken door bestuur Afdeling 5 Zuid-Holland gehouden om zonder goedkeuring dispensatie van zowel de afdelingen 5 en afdeling 12 overgang van basisleden en verenigingen, geen overgang te verlenen. Indien het bestuur van de NPO en het NPO bureau wel medewerking verleent om de dispensatieverzoeken zonder goedkeuring van deze dispensatieverzoeken van basisleden en verenigingen door beide afdelingen willens en wetens doorvoert, is aan de zijde van de NPO en het NPO bureau eveneens sprake van onrechtmatige daad (6:162). De onrechtmatige daad zal door het bestuur van Afdeling 12 “De Kuststrook” aan het bestuur NPO middels juridische procedures ten laste worden gelegd. Afdeling 12 “De Kuststrook” heeft  dan geen andere keuze zijn om voornoemde handelswijze juridisch aanhangig te maken.

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groet,

Afdeling 12 “De Kuststrook”

namens deze

R.C. Louwerens, secretaris

  1. Kok, voorzitter
  2. Emmerik, penningmeester

Overgang van leden, deel 2

Geachte heer Buwalda en overige bestuursleden NPO,

Opnieuw worden we geconfronteerd met een verdraaiing van feiten en bedoelingen door dhr. Wim Vos.

De verklaring opgesteld door het NPO is een juiste weergave van wat de voorzitter van de NPO, dhr. Dirk Buwalda, heeft gezegd.

De inhoud van deze verklaring is zeer duidelijk.

Er staat in dat besloten is dat voor individuele leden de afdelingsgrenzen zijn opengesteld.

Individuele leden mogen dus vrij over gaan van afdeling 5 naar afdeling 12 en van afdeling 12 naar afdeling 5.

Tevens wordt vermeld dat mochten er verenigingen zijn waarvan alle leden besluiten over te gaan naar de andere afdeling, dan kan de vereniging overgaan naar een andere afdeling.

Duidelijker kan het niet.

Als een lid van een vereniging, die is aangesloten bij Afd. 12 De Kuststrook weg wil en naar Afd. 5 Zuid-Holland wil gaan, dan moet dat lid zijn lidmaatschap opzeggen en zich aanmelden bij een vereniging die is aangesloten bij Afd. 5 Zuid-Holland.

De vereniging waar dat lid uit is weggegaan wordt voortgezet door de leden die bij Afd. 12 De Kuststrook willen blijven.

Deze gang van zaken geldt uiteraard voor leden van verenigingen, die zijn aangesloten bij Afd. 5 en die naar Afd. 12 De Kuststrook willen komen.

Alleen in het geval dat alle leden van een vereniging, die is aangesloten bij Afd. 12 De Kuststrook over willen gaan naar Afd. 5, dan kan die vereniging overgaan naar Afd. 5.

Het omgekeerde geldt uiteraard ook weer.

Andere opties zijn er niet, ook al leest u wellicht andere berichten op ander websites of andere documenten.

Voor nadere informatie en uitleg bent u welkom bij het Bestuur van Afd. 12 De Kuststrook.

Laat u door dhr. Vos geen zand in de ogen strooien. Er is met volle verstand van iedereen gesproken in de bijeenkomt.

Ook nadrukkelijk over de positie van verenigingen. Leden kunnen nu vrij overgaan van de ene naar de andere afdeling door zich aan te sluiten bij een vereniging die reeds is aangesloten bij de afdeling van hun keuze.

Alleen indien alle leden van die vereniging over willen gaan (unaniem dus) kan de vereniging over gaan.

Dit is duidelijk door dhr D. Buwalda zo uitgesproken.

Nu komt het opeens dhr. W. Vos niet uit en naar hartenlust denkt hij de tekst van de door de NPO opgestelde verklaring te kunnen veranderen.

Dat kan uiteraard niet.

Wij zullen deze nieuwe affaire direct bij de NPO aankaarten.

 

Met vriendelijke sportgroeten,

George Kok, voorzitter Afd. 12 De Kuststrook

Rob Louwerens, secretaris

Rob Emmerik, penningmeester

 

Sent: Wednesday, December 10, 2014 1:46 PM

 

 

Aan:    alle bestuursleden van de verenigingen die in Delft vertegenwoordigd waren.

 

Geachte Besturen,

 

Wij zonden u op 5 december het verheugende nieuws dat we dachten dat er aan een periode van onzekerheid een einde was gekomen.

Wederom worden we geconfronteerd met allerlei telefoontjes, mails waarin een iets andere interpretatie wordt gegeven aan de met het NPO bestuur gemaakte afspraken.

In alle eerlijkheid is in die verklaring het woordje ALLE terechtgekomen. Dat was en is natuurlijk niet de bedoeling geweest, althans niet van de NPO en Niet van de Afd. 5.

Dat wordt nu weer aangegrepen om te trachten onrust en twijfel te veroorzaken.

Voor alle duidelijkheid; Het is de ledenvergadering van een vereniging die bepaalt bij meerderheid van stemmen wat de vereniging wenst te doen.

 

Wij hebben ook het N.P.O. bestuur gevraagd of zij een einde willen maken aan alle gedoe door helder te maken wat de bedoeling was van de gemaakte afspraak.

Dat kan onmogelijk zijn dat een enkeling in een vereniging bepaalt of tegenhoud wat de meerderheid wil.

 

Wij hebben er als afdeling 5 bestuur intussen schoon genoeg van.

Daarom nodigen wij de verenigingen die overgang willen en/of overwegen uit om de zaak definitief af te ronden.

Wilt u meebrengen de datum van het verenigingsbesluit, het aantal voor en tegenstemmers en die leden die per se niet met hun vereniging willen meegaan.

Wij zullen zorgen dat we de meest recente ledenlijst van de NPO per vereniging meebrengen.

 

  • Wij stellen voor deze bijeenkomst te houden op as. zaterdagmorgen 13 december van 11 uur tot ca 12 uur.

Wie nog vragen heeft breng ze mee.

Wij hebben aan het NPO verzocht daar met een medewerker bij aanwezig te willen zijn!

 

We hopen dat dit u schikt en zouden graag willen dat daarmee een einde komt aan alle negatieve acties.

Het is ook plezierig om op onze A.L.V. van maandag 15 dec. te kunnen melden welke verenigingen zich aansluiten. Ook voor de indeling in samenspelen is dit gewenst.

 

We rekenen op uw komst ondanks dat het wel erg kort dag is.

Mocht u echt niet kunnen laat het dan even weten svp.

 

Met vriendelijke groet

 

Wim  Vos

Secr. Afdeling 5

 

 

Overgang van leden

Beste leden van Afd. 12 De Kuststrook,

Als resultaat van de vergadering, die op 4 december j.l. heeft plaatsgevonden op het kantoor van de NPO met het bestuur van de NPO, dhr. Marinus (bureau NPO) en het bestuur van Afd. 5 Zuid-Holland is door het bestuur van de NPO een verklaring opgesteld waar beide afdelingen zich in kunnen vinden.

Deze verklaring is door onze voorzitter dhr. George Kok ondertekend op de bestuursvergadering van Afd. 12 De Kuststrook, die maandagavond 8 december j.l. is gehouden
Vandaag, dinsdag 9 december 2014, is deze ondertekende verklaring naar de voorzitter van de NPO toegestuurd.

 

 

.Verklaring overgang leden

 

 

De inhoud van deze verklaring is zeer duidelijk.
Er staat in dat besloten is dat voor individuele leden de afdelingsgrenzen zijn opengesteld.
Individuele leden mogen dus vrij over gaan van afdeling 5 naar afdeling 12 en van afdeling 12 naar afdeling 5.
Tevens wordt vermeld dat mochten er verenigingen zijn waarvan alle leden besluiten over te gaan naar de andere afdeling, dan kan de vereniging overgaan naar een andere afdeling.

Duidelijker kan het niet.
Als een lid van een basisvereniging, die is aangesloten bij Afd. 12 De Kuststrook weg wil en naar Afd. 5 Zuid-Holland wil gaan, dan moet dat lid zijn lidmaatschap opzeggen en zich aanmelden bij een basisvereniging die is aangesloten bij Afd. 5 Zuid-Holland.
De vereniging waar dat lid uit is weggegaan wordt voortgezet door de leden die bij Afd. 12 De Kuststrook willen blijven.
Deze gang van zaken geldt uiteraard ook voor leden van verenigingen, die zijn aangesloten bij Afd. 5 en die naar Afd. 12 De Kuststrook willen komen.

Alleen in het geval dat alle leden van een vereniging, die is aangesloten bij Afd. 12 De Kuststrook over willen gaan naar Afd. 5, dan kan die vereniging overgaan naar Afd. 5.
Het omgekeerde geldt uiteraard ook weer.

Andere opties zijn er niet, ook al leest u wellicht andere berichten op ander websites of in andere documenten.

Voor nadere informatie en uitleg bent u welkom bij het Bestuur van Afd. 12 De Kuststrook.

Met sportgroeten,
George Kok, voorzitter Afd. 12 De Kuststrook
Rob Louwerens, secretaris
Rob Emmerik, penningmeester

Bericht naar aanleiding van stemming 13 november 2014

Verslag stemming d.d. 13 november 2014 inzake mandaat van het gevoerde beleid bestuur afdeling 12 “De Kuststrook”

Met een grote meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen ( 471 stemmen voor en 201 tegen) van afdeling 12 “De Kuststrook” wordt het gevoerde beleid van bestuur afdeling 12 “De Kuststrook” gesteund. Dit is een startpunt met het doel om de westelijke vlieglijn in samenwerking met de afdelingen 6 Noord-Holland en afdeling 1 Zeeland sterker te maken. Vanuit de samenspelen van Leiden, Rijnmond 2000 en Goeree zijn diverse verzoeken ontvangen om ook aan het geboden spel van de Kuststrook te mogen deelnemen. De samenspelen Rijnmond 2000 en Goeree hebben voorheen ook deel uitgemaakt van de Kuststrook. Volgens het rapport van de heer A. Coolen horen beide samenspelen gezien de ligging en sport en spel ook tot de westkant van afdeling 12 “De Kuststrook” thuis. Het uitgangspunt is om de huidige samenspelen zoveel mogelijk in stand te houden wegens een eerlijker spel voor de liefhebbers. Om een duidelijk beeld van onze structuur en vervoersorganisatie uiteen te zetten zullen informatieavonden georganiseerd worden. Tevens blijven wij met verenigingen die een andere zienswijze van sport en spel hebben in gesprek om tot een goede oplossing te komen. Het komen tot een sterke westelijke vlieglijn is vooruitlopend op het door de NPO nagestreefde doeleinde om Nederland in vlieglijnen in te delen.

Met vriendelijke groet,
Afdeling 12 “De Kuststrook”
Namens deze

George Kok
voorzitter

Rob Louwerens
Secretaris a.i.